• XWorkerBee screenshots 1
  • XWorkerBee screenshots 2
  • XWorkerBee screenshots 3
  • XWorkerBee screenshots 4
  • XWorkerBee screenshots 5

App Information of XWorkerBee

App NameXWorkerBee
CategoryApps, Business
Developer
Package Namevn.xep.xworkerbee
Version3.0.6
Rating 5 ( 17 )
Size5.7 MB
RequirementAndroid 5.0+
Updated2020-07-09
Installs1,000+

Description of XWorkerBee

Ứng dụng XWorkerBee giúp nhân viên tự chấm công hằng ngày bằng điện thoại. Mỗi nhân viên sẽ được quản lý cung cấp một tài khoản bao gồm mã tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào app.
Các chức năng chính của ứng dụng:
1. Chấm công (check-in, check-out) bằng camera và định vị
Nhân viên khi cài đặt sẽ cho phép ứng dụng truy cập camera và định vị, để khi check-in hoặc check-out ứng dụng sẽ kiểm tra vị trí đứng của nhân viên có hợp lệ hay không, sau đó chụp lại khuôn mặt bằng camera trước, đồng thời lưu lại vị trí và thời điểm chấm công. Chụp ảnh khuôn mặt nhằm mục đích tránh trường hợp nhân viên nhờ người khác chấm công, xác định vị trí nhằm mục đích chỉ cho phép nhân viên chấm công trong phạm vi cho phép và lấy được tọa độ khi đứng chấm công.
App sẽ nhắc nhở nhân viên chấm công trước giờ làm và trước giờ ra về dưới dạng notify, để đảm bảo nhân viên không quên chấm công.
2. Xin nghỉ phép
Nhân viên xin nghỉ phép trên app, admin sẽ duyệt lại thông tin này.
3. Xin đi trễ, về sớm
Nhân viên xin đi trễ hoặc về sớm trên app, admin sẽ duyệt lại thông tin này.
4. Nhận thông báo
Nhân viên tiếp nhận và theo dõi các thông báo do quản lý gửi đến, toàn bộ thông báo sẽ được hiển thị trên app.
XWorkerBee application helps employees to self-score daily by phone. Each employee will be managed to provide an account including account code, username and password to log into the app.
The main functions of the application:
1. Check-in (check-in, check-out) with the camera and locate
When installing, the staff will allow the application to access the camera and locate, so that when checking-in or checking-out the application will check whether the staff’s standing position is valid or not, then capture the face with the front camera, and save the location and time of attendance. Take photos of the face in order to avoid the case that employees ask other people to timekeeping, locate the purpose to only allow employees to time attendance within the allowed range and get the coordinates when standing timekeeping.
The App will remind employees to time attendance before work and before leaving as notify, to ensure employees do not forget to time.
2. Taking leave
Staff asking for leave on the app, the admin will review this information.
3. Please be late, leave early
Staff please leave late or leave early on the app, the admin will review this information.
4. Receive notifications
Staff receive and follow the notifications sent by the manager, the entire notice will be displayed on the app.
Bổ sung thông báo khi kết nối mạng quá yếu!